VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti TOMMY SKATER s.r.o., IČO: 28072375, se sídlem Borovany, Vodárenská 618, PSČ 37312, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15587 (dále jen „Provozovatel“) pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje komunikaci mezi sportovci a širší sportovní komunitou skrze mobilní aplikaci moyobo a/nebo webovou stránku www.moyobo.cz (dále jen „Služba“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými osobami (dále jen jako „Uživatelé“). (dále jen „Obchodní podmínky“)

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem vzájemné komunikace mezi sportovci a členy širší sportovní komunity prostřednictvím mobilní aplikace moyobo, která je dostupná ke stažení v příslušném tržišti mobilních aplikací, a/nebo webové stránky www.moyobo.cz.

1.2. Provozovatel poskytuje Službu bezplatně.

2. SLUŽBA

2.1. Ke Službě je možné přistupovat skrze webovou stránku www.moyobo.cz, mobilní aplikaci moyobo (webová stránka a mobilní aplikace moyobo společně s počítačovým programem zajišťujícím chod Služby dále jen „Aplikace“). Aplikace zejména umožňuje Uživatelům prostřednictvím jejich uživatelského Účtu (dále jen „Účet“) vytvořit osobní profil Uživatele (dále jen „Profil“) za účelem jejich prezentace, vzájemné komunikace a sdílení tzv. „příběhů“ s ostatními Uživateli. Uživatelé mohou za účelem vzájemného kontaktování a komunikace využívat funkci Aplikace umožňující zasílání zpráv mezi Uživateli navzájem (dále jen „Chat“). Uživatelé mohou dále v rámci Služby využívat možnosti vzájemného sdílení dokumentů (dále jen „Dokumenty“).

2.2. Konkrétní podoba a rozsah funkcí Aplikace se odvíjí od toho, který z typů uživatelského účtu v Aplikaci Uživatel využívá. Nabídka dostupných typů Účtů je uvedená v Aplikaci.

2.3. Uživatelé se pro účely užívání Služby musí zaregistrovat postupem uvedeným v článku 3  těchto Obchodních podmínek.

2.4. Uživatelům je Služba poskytována od chvíle jejich úspěšné registrace dle článku 3 těchto Obchodních podmínek.

2.5. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byla Služba poskytována ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a bere na vědomí, že z toho důvodu nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

2.6. Služba (včetně Aplikace) může být čas od času aktualizována a mohou do ní být přidány nové funkce. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní podmínky se vztahují se i na aktualizovanou Službu. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Služba je poskytována „tak jak je“. Uživatel má však možnost kdykoli ukončit užívání Služby.

3. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dokončením registrace Uživatele v  rámci mobilní aplikace moyobo nebo webové stránky www.moyobo.cz (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“).

3.2. Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

3.3. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

3.4. Uživatel je oprávněn vedle povinných údajů uvést dobrovolně i údaje nepovinné, např. profilová fotografie a další které Služba uvést umožňuje.

3.5. Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého Účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

3.6. Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Přečetl/a jsem a souhlasím s Obchodními podmínkami“. Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

3.7. Registrace je potom dokončena úspěšným vyplněním všech povinných registračních údajů, odsouhlasením těchto Obchodních podmínek a kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“.

3.8. O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

3.9. Uživatel využívá Službu výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli vytvořen po úspěšném dokončení registrace. Každý Uživatel je oprávněn zřídit svým jménem pouze jeden Účet.

3.10. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

3.11. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

3.12. Součástí Účtu je Profil Uživatele veřejně přístupný pro všechny ostatní registrované Uživatele, na kterém Uživatel může zveřejňovat bližší informace o své osobě, další příspěvky (např. fotografie, texty, odkazy apod.) a kontaktní informace. Profily Uživatelů a údaje na nich uváděné jsou přístupné i Provozovateli.

3.13. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost jakýchkoli informací uváděných v Profilu, ani za jakoukoli případnou újmu způsobenou v souvislosti s uvedením těchto údajů. Provozovatel nijak neschvaluje obsah vkládaný do Profilů Uživatelů.

3.14. Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit či změnit, a v případě údajů a příspěvků uváděných nepovinně je též smazat.

3.15. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

3.16. Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

3.17. Uživatel bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

4.1. Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům (např. reklamním) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

4.2. Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit prostřednictvím Služby obsah, který zejména:

4.3. Uživatel je oprávněn využívat Službu výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Službu třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Služby (včetně oprávnění užívat Aplikaci či jiné součásti Služby).

4.4. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Služba byla dostupná a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Služba nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z  důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Služby.

5.2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu a rozsahu Služby, přidávat nebo odebírat funkce Aplikace a jejích součástí. Uživateli v souvislosti s tím nevznikají jakékoli nároky.

5.3. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Aplikaci, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto informací. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIES

6.1. Uživatelé berou na vědomí, že v rámci poskytování Služeb bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů Provozovatelem jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu „Ochrana soukromí a informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný v aplikaci moyobo v příslušné sekci.

6.2. Uživatelé berou na vědomí, že při užívání Aplikace budou k poskytování Služby a analýze návštěvnosti používány soubory „cookies“. Zásady používání cookies v rámci Služby jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je dostupný na webové stránce www.moyobo.cz.

7. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K APLIKACI

7.1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“).

7.2. Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Aplikaci užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase v rámci příslušného tržiště s mobilními aplikacemi, resp. v rámci webové stránky www.moyobo.cz, a v závislosti na typu příslušného uživatelského Účtu. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služby, výhradně pro účely užití Aplikace v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky.

7.3. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci k užití Aplikace třetí osobě, ani postoupit licenci na třetí osobu.

7.4. Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

7.5. Uživatel není oprávněn do Aplikace jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou Aplikaci dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Aplikace.

7.6. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je poskytována v režimu platform as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Aplikace, a Aplikaci může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím příslušné internetové stránky, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Aplikaci (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel. Výjimkou je pouze aplikace moyobo, kterou je možné instalovat na příslušná zařízení a jejímž účelem je pouze přístup ke Službě.

7.7. Podmínky užívání Aplikace se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Služby (zejm. grafika, ochranné známky, apod.).

7.8. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

7.9. Uživatel zejména bere na vědomí, že označení „moyobo“ je v rámci EU chráněno jako ochranná známka č. 15286479, „MOYOBO“ zapsaná v rejstříku Evropského úřadu duševního vlastnictví.

8. OBSAH UŽIVATELE

8.1. Uživatel do Aplikace na svůj Profil nebo Profil jiných Uživatelů, případně do Chatu nebo Dokumentů vkládá/může vkládat (upload) obsah za účelem prezentace své osoby a komunikace s ostatními Uživateli (zejména fotografie, texty, dokumenty apod.). Obsah je Uživatel oprávněn nahrávat výhradně prostřednictvím svého Účtu. Obsah se považuje za nahraný v okamžiku, kdy jej Uživatel vloží do příslušného rozhraní Účtu.

8.2. Pokud je obsah nahraný Uživatelem chráněn jako autorské dílo (dále jen „autorské dílo“) zejména dle autorského zákona, nahráním příslušného obsahu poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní licenci k užití autorského díla. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a neomezeně. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Uživatel tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě. Uživatel prohlašuje, že licenci poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v  souvislosti s touto licencí. Uživatel rovněž vylučuje nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k  autorskému dílu, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit.

8.3. Provozovatel je oprávněn autorské dílo zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Provozovatel je rovněž oprávněn autorské dílo spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotové autorské dílo (i pomocí třetí osoby), když jej z jakéhokoli důvodu Uživatel nedokončí.

8.4. Pro vyloučení pochyb Provozovatel a Uživatel vylučují aplikaci ustanovení § 2370 občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 občanského zákoníku.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že veškeré databáze vznikající v rámci Služby vznikají z podnětu Provozovatele, a tedy zvláštní právo pořizovatele databáze k takovým databázím náleží Provozovateli.

8.6. Uživatel zaručuje, že Provozovatel v souvislosti s užitím autorského díla nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Uživatel rovněž prohlašuje, že k obsahu vkládanému do Aplikace má veškerá potřebná práva k jeho užití v nezbytném rozsahu, a že užitím obsahu v rámci Aplikace nezasahuje do žádných práv třetí osoby. V případě, že se toto prohlášení Uživatele ukáže být nepravdivým, nesprávným nebo neúplným, zavazuje se Uživatel, že bezodkladně a na své vlastní náklady pro Provozovatele tato práva v potřebném rozsahu zajistit.

8.7. Uživatel bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům či jiné obdobné osoby v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví poskytnutým na základě těchto Obchodních podmínek. Uživatel musí odškodnit Provozovatele, popř. jeho klienty či obchodní partnery či jiné obdobné osoby, a musí jim nahradit veškerou takto vzniklou újmu a náklady související se soudními rozhodnutími, které vyplývají z takového porušení, jakož i další s tím související náklady.

8.8. V případě, že obsah nahraný Uživatelem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 8, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

8.9. Provozovatel je oprávněn kdykoli, i bez uvedení důvodu, pozastavit, omezit, nebo zablokovat Uživateli možnost nahrávat na Profil další obsah. Uživatel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoli újmy. Licence Provozovatele k již nahranému obsahu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

9. ODPOVĚDNOST

9.1. Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel vystupuje při provozování Služby jakožto poskytovatel služby dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v účinném znění. Provozovatel využívání funkcionalit Služby sám neiniciuje, nevolí uživatele přenášených informací ani nevolí či nemění obsah informací v rámci Služby. Provozovatel nedohlíží na obsah přenášených nebo ukládaných informací v rámci Služby ze strany Uživatelů. Zákonnost využití Služby je plnou odpovědností Uživatele a v případě, že Uživatel bude porušovat příslušné právní předpisy či svým jednáním ohrožovat práva Provozovatele či třetích osob, Provozovatel si vyhrazuje činit veškeré kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

9.2. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Služby. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

9.3. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel v rámci Služby poskytuje pouze platformu pro sdílení nabídek a poptávek Uživatelů, a nenese odpovědnost za:

9.4. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Uživatele podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Uživatel se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

9.5. Služby je poskytována ve stavu „tak jak je“. Uživatel se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z  užívání Služby, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou. Uživatel se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád.

9.6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Aplikace a při poskytování Služby přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Služby a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

10. PODPORA

10.1. Každý Uživatel je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Služby, zejména v případech, kdy je Služba nedostupná.

10.2. Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:
a) emailový kontakt: support@moyobo.cz

10.3. Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

12. POZASTAVENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

12.1. Provozovatel je oprávněn Uživateli kdykoli pozastavit poskytování Služby podle Smlouvy o poskytnutí Služby, a to i bez uvedení důvodu. Uživateli v takovém případě není umožněno Službu (a to ani částečně) užívat. V případě pozastavení poskytování Služby Provozovatel zašle Uživateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Účtu informaci o tom, z jakého důvodu je Uživateli poskytnutí Služby pozastavováno a na jak dlouhou dobu. Pozastavení plnění Smlouvy o poskytnutí Služby ze strany Provozovatele nemá vliv na možnosti jejího ukončení dle článku 13 Obchodních podmínek.

13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

13.1. Smlouva o poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

13.2. Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu o poskytnutí Služby, a to písemnou výpovědí zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Účtu. Smlouva o poskytnutí Služby je ukončena dnem doručení písemné výpovědi Uživateli.

13.3. Provozovatel ukončuje Smlouvu o poskytnutí Služby typicky v případech, kdy Uživatel porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy.

13.4. Uživatel je oprávněn ukončit svou Smlouvu o poskytnutí Služby kdykoli zrušením svého Účtu.

13.5. Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).

14. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

14.1. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu, nebo prostřednictvím e-mailové adresy Uživatele uvedené v jeho Účtu a e-mailové adresy Provozovatele support@moyobo.cz.

14.2. Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

15. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Smlouvu o poskytnutí Služby lze uzavřít v českém jazyce.

15.2. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

15.3. Uzavřené Smlouvy o poskytnutí Služby jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o poskytnutí Služby má výlučně Provozovatel.

15.4. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci Aplikace a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také v rámci jeho Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu o poskytování služby vypovědět.

15.5. Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytnutí Služby, či její část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

15.6. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

15.7. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

15.8. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 01/09/2018.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení uživatelé,
věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných ve službě moyobo umožňující komunikaci mezi sportovními organizacemi, jejich členy a širší sportovní komunitou (dále jen „Služba“) provozované společností TOMMY SKATER s.r.o., IČO: 28072375, se sídlem Borovany, Vodárenská 618, PSČ 37312, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15587 (dále jen „Provozovatel“), včetně závazných podmínek pro uplatňování Vašich práv. Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv můžete využít e-mailovou adresu support@moyobo.cz.

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Služba je založená na umožnění komunikace a sdílení informací, dat a dokumentů v  rámci sportovní komunity zahrnující sportovní organizace, jejich členy a další sportovce. Jednou ze základních charakteristik Služby je, že její uživatelé (dále jen „Uživatelé“) při jejím používání nevystupují anonymně, ale naopak mezi sebou komunikují pod svými skutečnými jmény.

Proto je nutné vědět, kdo jsou naši Uživatelé používající Službu. Za tím účelem mají všichni uživatelé zřízený uživatelský účet, do kterého je nutné vkládat identifikační a kontaktní údaje. Uživatelé mají možnost vkládat i jiné údaje dobrovolně. Bez údajů povinných k provozu Služby však Službu není možné poskytovat.

Osobní údaje tak zpracováváme, abyste mohli Službu využívat.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem, kontrolách ze strany orgánů veřejné správy apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování svých Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Za účelem zjišťování, jak je Služba využívána a jejího následného zlepšování pak sledujeme i chování uživatelů v rámci Služby pomocí tzv. logování a trackování;

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví.

E-mail a/nebo telefon, který jsme od vás získali při poskytování Služeb, zpracováváme za účelem zasílání informací a novinek o našich obdobných službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit, a to i před zasíláním těchto sdělení support@moyobo.cz. Další způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vždy zpracováváme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, profilová fotografie.

Dále zpracováváme osobní údaje, které nám jsou Vámi poskytnuty v rámci Vašeho uživatelského účtu dobrovolně, tedy zejména jakékoli osobní údaje uvedené na Vašem profilu, zasílané prostřednictvím interního chatu mezi Uživateli a obsažené v dokumentech a jiných záznamech sdílených prostřednictvím Služby.

Rovněž zpracováváme údaje nutné pro plnění zákonných povinností a údaje o plnění vzájemných smluv, resp. užívání Služeb, a údaje, které vyžadují právní předpisy.

3. Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Služby.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme zpracovatele, kterým je:

NuArt Media, s.r.o., IČO: 01467671, se sídlem Chelčického 95/15, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice.

Tato společnost žádným způsobem nevyužívá osobní údaje k jiným účelům.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje jsou v rámci Služby přístupné ostatním Uživatelům, a to v rozsahu údajů uvedených ve Vašem veřejném profilu.

4. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Služby na webu www.moyobo.cz a prostřednictvím aplikace moyobo.

Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a v rámci Služby neoprávněně nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

a) Služba

Osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy užíváte Službu. Ve chvíli, kdy náš požádáte o zrušení Vašeho účtu, nebo ve chvíli, kdy bude smlouva o poskytnutí Služby ukončena z jiného důvodu, dojde nejpozději do sedmi dnů k jeho zrušení a smazání Vašich údajů, které nebude nutné zpracovávat pro jiné účely. Tyto údaje již nebude možné obnovit.

Ponecháváme si údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než je provozování Služby, a sice:

b) Oprávněné zájmy

Osobní údaje ohledně plnění vzájemných smluv je nutné zpracovat i pro ochranu našich oprávněných zájmů, např. abychom se mohli bránit před soudem před případnými nároky uživatelů (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).

V této souvislosti zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění a tedy i informace o užívání Služby). Není-li to odůvodněno zahájením určitého řízení, zpracováváme údaje po dobu 5 let od ukončení využívání Služby.

c) Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.

d) Autorská práva

Pokud jste nám poskytli obsah chráněný autorskými právy (či obdobnými právy), musíme si ponechat informace o tom, kdo je autorem a jakou licenci jste nám poskytli, a to po dobu běhu příslušných majetkových autorských práv (v České republice jde o 70 let od smrti posledního z autorů takového díla).

e) Zákon

V případě, že zpracování přikazuje zákon, musíme zpracovávat v rozsahu, které dané zákony přikazují.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

6. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

Mezi Vaše další práva patří

7. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Využíváme zásady pro bezpečný sběr dat, jejich uchovávání a zpracování a aplikujeme bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničení vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla a k datům uloženým na našich stránkách.

Konkrétně Vaše údaje v rámci Služby chráníme následujícími opatřeními:

Výměna citlivých soukromých dat mezi stránkami a jejich uživateli je zabezpečena SSL šifrováním spojení. Veškeré systémové porty jsou omezeny firewallem na nezbytné minimum. Port 80 (http) vždy přesměrovává na port 443 (https).

Komunikace s API probíhá přes protokol HTTPS, který zaručuje bezpečnost komunikace. Klient se autorizuje HTTP hlavičkou obsahující JWT.

Zálohy serveru jsou šifrovány pomocí GPG, přeneseny přes HTTPS do AWS S3 úložiště. Tam jsou šifrovány pomocí AES-256.


Zásady používání cookies souborů

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v  účinném znění si Vás tímto dovolujeme informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.

Zásady používání cookies souborů:

Pro analytické účely využíváme cookies služby poskytovatelů:
Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, konkrétně služby Google Analytics, kdy podmínky zpracování jsou upraveny zde. Více o Google Analytics a Vašem soukromí také zde